Bölge Müdürlüğümüz

Bölge Müdürlüğü Görev ve Yetkilerimiz

26 Kasım 2019


Bölge Müdürlüğümüz

Görev ve Yetkilerimiz :
•  Bakanlığımızın stratejik plan hedefleri doğrultusunda gümrük politikalarını uygulamak,

•  Gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak,

•  Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

•  Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek, gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,

•  Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

•  Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyaları tespit etmek ve tasfiye işlemlerini yürütmek,

•  Komşumuz olan Bulgaristan ve Yunanistan gümrük idareleri ile toplantılar yapmak, sorunları ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak,

•  Bütün bu işlerin yanı sıra, mevzuatın sadeleştirilip kolaylaştırılmasına, personelin daha verimli ve etkin çalışmasına, gümrük idarelerinin alt yapısının düzenlenmesine yönelik çalışma yapmak ve tekliflerde bulunmak.


Görev Sahamız :


 İl Sınırları, Gümrük Sahaları ve Faaliyetler :